I - IV,VII
V - VI
10 - 00 h.
10 - 02 h.

Korporatīvie klienti

Uzņēmumam, reģistrējoties kā korporatīvajam klientiem, tiek izveidots lietotāja profils. Katru nākamo reizi atkārtoti pieslēdzoties savam profilam www.foodout.lv mājas lapā, klientam tiek automātiski piemērota atlaide, kas veidojas no veikto pasūtījumu kopsummas viena kalendārā mēneša ietvaros. Pasūtītājs pirmajā mēnesī saņem 10% atlaidi. Pēc tam atlaides vērtība veidojas no iztērētās kopsummas.

 

1. Noteikumi

1.1. Izpildītājs piegādā Pasūtītājam restorānu produkciju, saskaņā ar Pasūtītāja veiktajiem pasūtījumiem no foodout.lv platformas.

1.2. Pasūtījumus var veikt pilnvarotās personas.

2. Juridisko klientu atlaižu programma

2.1. Pakalpojumu cenas tiek noteiktas saskaņā ar pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošo „restorānu” cenrādi Latvijas Republikā, kurš pieejams mājaslapā www.foodout.lv

2.2. Pasūtītājs pirmajā mēnesī saņem 10% atlaidi.

2.3. Pasūtītājs katru nākamo mēnesi saņem apjoma atlaidi atkarībā no pasūtījuma summas:

2.3.1. Ja kopējā iztērētā summa mēnesī bez PVN ir no EUR 50.00 līdz EUR 100.00, tiek piemērota 5% (pieci procenti) atlaide no kopsummas;

2.3.2. Ja kopējā iztērētā summa mēnesī bez PVN ir no EUR 101.00 līdz EUR 200.00, tiek piemērota 7% (septiņi procenti) atlaide no kopsummas;

2.3.4. Ja kopējā iztērētā summa mēnesī bez PVN ir no EUR 201.00 līdz EUR 449.00, tiek piemērota 10% (desmit procenti) atlaide no kopsummas.

2.3.5. Ja kopējā iztērētā summa mēnesī bez PVN pārsniedz EUR 450.00, tiek piemērota 15% (piecpadsmit procenti) atlaide no kopsummas.

2.4. Atlaide tiek piemērota katra kalendārā mēneša ietvaros un netiek pagarināta nākamajam mēnesim.

3. Pasūtīšanas kārtība

3.1. Pasūtītājs veic pasūtījumu caur izveidotu uzņēmuma profilu www.foodout.lv mājas lapā.

3.2. Pasūtītājs var atcelt pasūtījumu 7 (septiņu) minūšu laikā no pasūtīšanas brīža.

3.3. Par saņemtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs norēķinās ar Piegādātāju pasūtījuma saņemšanas brīdī.

3.4. Par radušajām problēmām lūdzams zvanīt  uz klientu centra tālruni 67 363 663.

4. Līdzēju atbildība

4.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu pasūtījuma piegādes vietām.

4.2. Izpildītājs ir tiesīgs atteikties veikt produkcijas piegādi Pasūtītājam, ja Pasūtītājs iepriekš vairākas reizes nav bijis sasniedzams vai atteicies maksāt un Izpildītājs nav varējis nodot pasūtījumu.

5. Citi noteikumi

5.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi šo noteikumu sakarā tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

5.2. Šie noteikumi stājās spējā no reģistrēšanas brīža.

5.3. Šiem noteikumiem ir konfidenciāls raksturs. Izpildītājs apņemas nesniegt trešajām personām nekādu informāciju par sadarbības nosacījumiem, cenām u. tml., izņemot Latvijas Republikas likumos un citos spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajos gadījumus.

Foodout.lv Tavā kabatā!

Pasūti ēdienu uz mājām vai ofisu no sava iPhone vai Android telefona. Lejupielādē bezmaksas aplikāciju!